Skip to main content

ES-Online

ES online är ett digitalt verktyg framtaget med syfte att underlätta för EnviroStripp Chemicals AB:s kunder att sköta sina tvättbad. Verktyget är enbart anpassat till ett urval av EnviroStripp Chemicals AB:s produkter och fungerar inte på andra tvättvätskor. Användningen av ES Online är inte förenat med några garantier såsom t ex funktion, egenskaper eller livslängd på använda produkter. Vid användningen av ES Online kan inga särskilda förpliktelser eller krav ställas på EnviroStripp Chemicals AB.

För att använda ES Online måste företagets anläggning registreras med kontaktuppgifter till berörda kontaktpersoner dvs användare och administratör. ES Online hanterar och sparar således nödvändiga kontaktuppgifter. För mer info se EnviroStripp Chemicals AB:s integritetspolicy.

Härmed bekräftar jag att jag tagit del av ovan information och godkänner att EnviroStripp Chemicals sparar nödvändig information inklusive kontaktuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies för att ge en bra upplevelse på vår webbplats. Om du fortsätter använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Integritetspolicy

Varför en integritetspolicy?

EnviroStripp Chemicals AB och moderbolaget EnviroChem IEC AB värnar om hälsa, miljö och säkerhet i alla våra verksamheter. Att värna om den personliga integriteten är inget undantag utan en naturlig del i vårt arbete. Med denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter används och behandlas av EnviroStripp Chemicals AB respektive EnviroChem IEC AB.

Vem omfattar denna integritetspolicy?

Denna policy gäller anställd, leverantör, kund eller möjlig kund, konsult, samarbetspartner eller kontakter på myndigheter eller i nätverk som berör EnviroStripp Chemicals AB och EnviroChem IEC AB.

Syftet med personuppgifter vi behandlar

Vi har personuppgifter för att bedriva vårt arbete att utveckla, tillverka och sälja våra produkter och tjänster i enlighet med gällande lagar och förordningar. De främsta syftena är att identifiera och kontakta personer för att vi skall kunna utföra vårt arbete och våra åtaganden. Vi behandlar inte mer uppgifter än vad som är nödvändigt.

Hur använder vi personuppgifter?

Uppgifter om person används i följande ändamål:

 • Fastställa identitet och kontaktuppgifter för affärsförpliktelser.
 • För avtal och information om handel av varor och tjänster såsom orderbekräftelser, leveransinformation, fakturering och bokföring.
 • För att hantera support och service åtaganden och svara på frågor.
 • För kommunikation om förändringar i produkter och tjänster.
 • För nyhetsinformation och annan marknadsföring till dig avseende våra produkter och tjänster.
 • För att bjuda in till evenemang och event eller för kundundersökningar.

Grund för vår hantering

Behandling av personuppgifter sker med den lagliga grunden att vi ska uppfylla våra avtal, utfästelser och förpliktelser med vår omgivning och samtidigt efterleva de krav som lagar och förordningar ställer på oss.

Så skyddas personuppgifter

Dina uppgifter skyddas genom en kombination av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag. Företaget har dokumenterade rutiner och instruktioner för hantering av personuppgifter. Digital information hanteras med lösenordsskydd och personuppgifter på papper förvaras i låsta skåp.

Vem har tillgång till personuppgifter?

Personuppgifter överförs eller säljs aldrig till tredje part i reklamsyfte. Personuppgifter lämnas ut till tredje part i följande fall:

Uppgifterna hanteras i ett externt IT system (personuppgiftsbiträden).

I de fall då myndigheter begär uppgifter med stöd av svensk lagstiftning (skattemyndigheter, polismyndigheter, tillsynsmyndigheter etc.).

Vid eventuella rättsliga åtgärder.

Hur länge lagras personuppgifter?

Vi hanterar personuppgifter den tid som är tillåten enligt tillämpliga lagar och förordningar, praxis och myndighetsbeslut. Lagringstiden skiljer sig därmed beroende på i vilket ändamål vi hanterar personuppgifter.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns om dig.
 • Du har rätt att få information om ändamålen med hanteringen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter.
 • Du har rätt att bli raderad ur våra system under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs med stöd av grunden för hanteringen.
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter.