Skip to main content

avancerad teknik
Enkel Rengöring.

Vi har gjort rengöringsprocessen enkel för er. Här hittar du information som hjälper er göra rent detaljer.

 

Strippning

Att rengöra produktionsutrustning är ibland ett måste för att uppnå ett bra slutresultat. I andra fall är omarbete något onödigt ont på grund av kvalitetsbrist.

Den process för rengöring som kan skapas med EnviroStripp Chemicals produkter är förenad med många fördelar. Under ”Allmänt om rengöring” finner du mer information om vad färg- och limborttagning innebär och vad du skall beakta.

Under ”Processekonomi” presenteras några av våra erfarenheter i korta generella drag. Till höger finner du även informationsblad i pdf format.

Allmänt om rengöring

Generellt sett är de tre vanligaste metoderna för färg- och limborttagning avverkande, termisk respektive kemisk. Den avverkande metoden innebär någon form av mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller trumling. Följdproblemen blir slitage, smuts och svårt att rengöra alla ytor.

Vid termisk behandling som t.ex. pyrolys eller fluidiserande sandbädd hettas godset upp till ibland så mycket som 900 C för att bryta ned beläggningen. Följdproblemen blir damm, materialpåverkan och tappade toleranser.

Med den kemiska metoden är det kemikalierna som löser eller släpper beläggningen från godset ofta vid temperaturer runt 80C. Eventuella problem med kemisk metod är svårigheter med vissa beläggningar.

EnviroStripp Chemicals har genom sin produktformulering utvecklat en teknik som reducerar de vanliga problemen förenad med de olika metoderna för färg- och limborttagning. Speciellt utgör processens höga och jämna funktion under lång tid en grundförutsättning för rationell och kvalitativ rengöring.

Produktionsutrustning

Det  vanligaste användningsområdet för Stripp är rengöring av produktionsutrustning. Det rör sig om allt ifrån appliceringsutrustning såsom munstycken, rör, slangar till fixturer, hängare och bärare av olika slag.

De vanligaste skälen till rengöringen är strävan efter renhet, att reducera risken för multiflagor, damm och andra föroreningar men även för att bibehålla känsliga toleranser i fixeringspunkterna. Andra vanliga skäl är önskan att uppnå bästa möjliga jordning vid elektrostatisk applicering av färg och att undvika skuggbildning.

Omarbeten

Ibland förekommer behov av rengöring av tillverkade detaljer. Problem, misstag eller anläggningstekniska begränsningar i appliceringsprocessen vid lackering eller limning kan leda till kvalitetsbrister med undermåliga detaljer som följd. I ena fallet kan det vara fråga om för mycket eller för lite färg/lim. I andra fall är det färgnyansen eller kanske till och med skador i färg- eller limskiktet som medför att slutresultatet ej godkänns.

Stripps unika förmåga att avlägsna både färg och lim utan att påverka de flesta underlag eller ytbehandlingar gör den mycket fördelaktig att använda för att föra tillbaka kasserade detaljer till produktionsflödet igen. Ofta kan de rengjorda detaljerna gå direkt till lackering eller limning efter sköljning, då Stripp är både skonsam och vattenlöslig.

Val av metod

Att beakta vid val av rengöringsmetod.

Ytan att behandla
Vad tål materialet och ytbehandlingen för hantering?

Konstruktion
Hur påverkas detaljerna mått och toleranser?
Vilket krav på hållfasthet och risk för utmattning föreligger?
Vilken typ av rengöring lämpar sig detaljernas utformning bäst för?

Renhet
Vilka krav på renhet från smuts och damm har appliceringsprocessen?
Vilken täckning på detaljerna uppnås med metoden?

Miljö
Vad säger miljöpolicyn och ISO1400-rutinerna?
Vilka krav på utsläpp föreligger?
Vilken arbetsmiljö önskas?

Val av produkt

Att beakta vid val av kemikalie.

Kemisk sammansättning
Är vätskan termisk och kemisk stabil?
Miljöegenskaper
Hur påverkas den externa miljön?
Vilken arbetsmiljö kan uppnås?
Funktionalitet
Vilken processtid uppnås?
Hur påverkas detaljerna?
Livslängd
Hur länge bedöms kemikalierna ha effekt?
Driftssäkerhet
Hur jämn är processtiden över tiden?
Vilken support/service finns för att uppnå bästa driftförhållanden?
Utrustning
Vilken utrustning krävs för att applicering och hantering?
Avfall
Vilken form av avfall uppkommer?
Hur måste avfallet omhändertas?

EnviroStripps Process

Stripp® – EnviroStripps kemikalier
EnviroStripps produkter är inte bara kemiskt och termiskt stabila utan även skonsamma mot material och ytbehandlingar.
Valet av råvaror baseras på en kombination av funktion och miljö. Hög funktionalitet krävs för rationella drift samtidigt som den interna och externa miljön måste respekteras.
Möjligheten att uppnå en lång livslängd med jämn kvalitet bidrar till att göra systemet ekonomiskt fördelaktigt.

Processen
De industriella processerna för rengöring med Stripp är enkel. Detaljerna som skall rengöras doppas i ett bad med uppvärmd Stripp®. Efter avslutad process tas detaljerna upp för att sedan sköljas av med vatten.

Anläggningen
Anläggningen kan vara enkel med en tank och spolplatta på en ventilerad plats. I andra fall är processen sofistikerad med mer teknik och automation. Vi förespråkar generellt sett enkelhet vid utformning av anläggningar.

Massbalansen
Stripp® är vanligtvis en vattenbaserad formulering. Vätskan förbrukas genom ett naturligt utdrag till ventilationssystemet (emission) respektive sköljsteget när badet används. I det senare fallet är det vätska som följer med godset respektive restprodukten (färg- eller limrester). Omfattningen av förbrukningen varierar från fall till fall och kan till viss del påverkas.

Underhållet
Systemet har den unika fördelen att Stripp®-badet med rätt underhåll kan uppnå lång livslängd. Viktigast är att säkerställa rätt vattenhalt. Därtill konditioneras badet med ny vätska alteftersom vätska förbrukas. Badet bör även kontinuerligt rengöras från färgrester.

Avfall
Eftersom de flesta färger och limmer släpper från underlaget, d.v.s. de löses inte upp, består resterna från processen av flagor och partiklar. Eftersom de är härdade utgör de stabila föreningar vilka kan separeras från systemet med hjälp av filtrering eller sedimentering.
För att uppnå låg fukthalt i avfallet kan resterna pressas på Strippvätska. Den återvunna vätskan kan med fördel återföras till processen.
Vid återvinning av skölljvatten med industning kan vissa delar av process-kemikalierna återvinnas.

Service & Support
För att uppnå bästa möjliga driftsäkerhet tillhandahåller EnviroStripp Chemicals servicesystem med avsikten att kontrollera badets funktion och sammansättning.
För att uppnå bästa driftförhållanden kan systemet kompletteras med kontinuerlig bevakning från EnviroStripp Chemicals laboratorie. Från laboratoriet erhåller kunden kontinuerliga driftsförslag baserat på analysprover.

Resultat
Vårt mål är att våra kunder under lång tid skall uppnå bästa möjliga slutresultat på rengöringsprocessen i kombination med en jämn och stabil drift. Då förenas säkerhet med god lönsamhet under goda miljöförhållanden.

Processekonomi

Konkurrenskraftiga industriella tillämpningar kännetecknas av god ekonomi, miljö och funktion. Vår målsättning är att vara det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet på kort och lång sikt.

En god ekonomi är en grundförutsättning för långsiktiga lösningar. Detta förutsätter att baden har en lång livslängd i kombination med jämn kvalitet. Detta uppnår EnviroStripp Chemicals med sina produkter.

Processekonomi omarbete

Ibland uppstår kvalitetsbrister i samband med lackering eller limning vilket leder till omarbeten.

Att rengöra detaljer för återanvändning är förenat med vissa kostnader som skall ställas inte bara mot tillverkningsvärdet av detaljen utan även logistikkostnaden och miljön.

Kostnad
Investeringskostnad anläggning
Driftskostnad rengöring
Underhåll av anläggning

Besparing
Det förlorade värdet av detaljerna vid kassation
Logistikkostnaden buffertlager och risk för stillestånd
Miljökostnaden att kassera detaljen

Processekonomi utrustning

Det finns två väsentliga aspekter att beakta vid rengöring av produktionsutrustning:

totalkostnadsbilden för fixturer och fixturhanteringen
kapitalbindningenEnviroStripp Chemicals ser på helheten där alla kostnader måste tas med i beräkningen. Traditionellt fördelas dessa kostnader över flera ansvarsområden och kostnadsställen såsom t.ex. måleriet, beredningen, drift- och underhåll, konstruktion och inköp. Därför är det ibland svårt att överblicka helheten och reducera totalkostnaden.I en studie hos en av EnviroStripp Chemicals kunder före resp. efter införandet av EnviroStripps process kunde flera indirekta kostnader påvisas vid sidan av de direkta kostnaderna. De allvarliga indirekta kostnaderna innebar produktionsstörningar, kvalitetsbrister och höga underhållskostnader av produktionsutrustning. Efter införandet av EnviroStripps process kunde de indirekta kostnaderna kraftigt reduceras.

Användningen av målerifixturer är ofta förenad med stora investeringskostnader. Då även utrustningen tenderar att bli mer sofistikerad är det önskvärt att använda dem så länge som möjligt utan reperationer. Det innebär att det erfrodras en skonsam men ändå effektiv metod för rengöring.

En effektiv och skonsam men ändå driftssäker process kan avsevärt reducera kapitalbindningen i fixturer. Vid analys av fixturhanteringen hos en fordonstillverkare kunde investeringskostnaden, och därmed kapitalbindningen, reduceras med nästan 40% bl.a. p.g.a. kortare processtider och ett jämnt flöde.